PLP i sykehus og reiseliv

I løpet av det siste året har plp utvikling as bidratt til forsterket utviklingsevne i både sykehussektoren og i reiselivsbransjen. PLP som verktøy for effektiv og målrettet prosjektutvikling har vist seg å være vellykket i mange sektorer, og nå også i sykehussektoren og reiselivsbransjen.

Reiseliv
plp utvikling as har i løpet av det siste året bidratt ovenfor reiselivsmiljøene i Aust-Agder, Geilo og Trysil. Reiselivsstrategier satt ut i livet gjennom målrettet prosjektutvikling med PLP som basis.

Reiselivsbransjen preges av tøff konkurranse med et kontinuerlig behov for utvikling av produkter og opplevelser som virker tiltrekkende på markedet. Samtidig er en reiselivsdestinasjon preget av mange bedrifter med i utgangspunktet ulike interesser som allikevel må samarbeide for å lykkes som destinasjon.

Reiselivsmiljøene i Aust-Agder, Geilo og Trysil har til felles at de har lagt en strategisk plan for utviklingen av eget reiseliv. Som verktøy for å organisere og strukturere realiseringen av strategiene er PLP valgt som arbeidsmetodikk og kompetanseplattform. plp utvikling har typisk stått for opplæring og rådgiving som skal sikre en rask og vellykket igangsetting av utviklingsarbeidet. Tilbakemeldingene på plp utvikling sitt arbeidet har gjennomgående vært meget positive.

Sykehussektoren
Sykehussektoren er sterkt preget av den omfattende reformen som myndighetene har vedtatt. Konsekvensene av denne er blant annet behov for omfattende omstillings- og utviklingsarbeidet. Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold har begge tatt i bruk PLP som et felles begrepsapparat og en felles struktur for prosjektutvikling og -gjennomføring.

Ass. dir. Stein Kinserdal på Sykehuset Telemark sier det slik:
Sykehuset Telemark med 2700 ansatte har til enhver tid en rekke utviklingsoppgaver der prosjektarbeid brukes som metode. Det gjelder bl a psykiatrisatsingen, utbygginger, organisasjonsutvikling og innføring av nye IKT-systemer. PLP-metoden brukes fordi den gir klarhet i roller, understøtter linjeledelsen ved beslutninger og skaper forståelse av hva prosjektarbeid er, og gir en felles terminologi.